Форми на обучение

Форми на обучение

Формите на обучение са приети на заседание на Педагогически съвет, проведено на 07.09.2023 г., съгласно чл. 263, ал. 1, т. 4 от ЗПУО, заложени са в Правилника за дейността на училището в Раздел VIII, Форми на обучение.