Проекти

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Дейност 4. Закупуване на оборудване на кабинет за психологическа подкрепа,кабинет за логопедична подкрепа, ресурсен кабинет и оборудване за работа по метода "Монтесори". Дейности в подкрепа на децата и учениците Дейност 5.3. Дейности за стимулиране овладяването на ключови компетентности и за формиране на личностни качества и социални компетентности чрез прилагане на компетентностния подход с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация.

Научи повече
Обновяване на училищния двор

Обновяване на училищния двор

Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример.

Научи повече
Национална програма "Иновации в действие"

Национална програма "Иновации в действие"

По НП "Иновации в действие" училището има сключени договори за сътрудничество за обмен на добри практики с едно иновативно училище 19 СУ "Елин Пелин"-София и 3 ОУ "Гоце Делчев"- Петрич-неиновативно

Научи повече
"Твоят час"

"Твоят час"

През учебната 2017/2018 година продължиха дейностите по проект "Твоят час". Сформираха се девет групи за занимания по интереси и една група за обучителни затруднения.

Научи повече