Проекти

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Дейност 4. Закупуване на оборудване на кабинет за психологическа подкрепа,кабинет за логопедична подкрепа, ресурсен кабинет и оборудване за работа по метода "Монтесори". Дейности в подкрепа на децата и учениците Дейност 5.3. Дейности за стимулиране овладяването на ключови компетентности и за формиране на личностни качества и социални компетентности чрез прилагане на компетентностния подход с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация.

Научи повече

Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. "Образование за утрешния ден"

Дейност 3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.

Научи повече
Обновяване на училищния двор

Обновяване на училищния двор

Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример.

Научи повече
Национална програма "Иновации в действие"

Национална програма "Иновации в действие"

По НП "Иновации в действие" училището има сключени договори за сътрудничество за обмен на добри практики с едно иновативно училище 19 СУ "Елин Пелин"-София и 3 ОУ "Гоце Делчев"- Петрич-неиновативно

Научи повече
"Твоят час"

"Твоят час"

През учебната 2017/2018 година продължиха дейностите по проект "Твоят час". Сформираха се девет групи за занимания по интереси и една група за обучителни затруднения.

Научи повече