Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

07.11.2019 год.

Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание,както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.

Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене.